defocus

defocus
  • động từ
    • đặt cách tiêu điểm; ra khỏi tiêu điểm


 làm lệch tiêu
Giải thích EN: To cause a beam of light or other form of electromagnetic radiation to shift from an accurate focus when it reaches the target surface.
Giải thích VN: Làm cho một tia sáng hay các dạng tia bức xạ điện từ khác lệch khỏi tiêu điểm chuẩn khi nó tiến đến mặt phẳng tới.
 lệch tiêu
 phân kỳ