detached house

Lĩnh vực: xây dựng
 nhà đứng riêng
 nhà tách biệt


Xem thêm: single dwelling

detached house

Từ điển WordNet