geyser

geyser /'gaizə/
 • danh từ
  • (địa lý,ddịa chất) mạch nước phun
  • thùng đun nước nóng (bằng điện, bằng hơi)

 giếng phun
 • gas geyser: giếng phun khí
 •  mạch nước phun
 • geyser pipe: ống dẫn mạch nước phun
 • Lĩnh vực: xây dựng
   mạch nước nóng
   mạch phun nước
  Lĩnh vực: vật lý
   mạch phun

  gas geyser
   lò đun nước phun khí

  o   (địa chất, địa vật lý) mạch nước phun

  §   carbonate geyser : gayze cacbonat, mạch cácbonát  geyser

  Từ điển WordNet

   n.

  • a spring that discharges hot water and steam

   v.

  • to overflow like a geyser

  English Synonym and Antonym Dictionary

  geysers
  syn.: fountain gush jet spring steam