prudential

prudential /prudential/
 • tính từ
  • thận trọng, cẩn thận; do thận trọng, do cẩn thận
  • khôn ngoan, do khôn ngoan
   • prudential policy: chính sách khôn ngoan
 • danh từ, (thường) số nhiều
  • biện pháp khôn ngoan thận trọng
  • sự cân nhắc thận trọng


prudential

Từ điển WordNet

  adj.

 • arising from or characterized by prudence especially in business matters

  he abstained partly for prudential reasons