Phát âm   [꿩]

명사 Danh từ

 1. chim trĩ

  닭과 비슷한 크기에 꼬리가 길고, 여러 가지 색을 가진 깃털에 검은 점이 있는 새.

  Một loài chim có kích thước như con gà, đuôi dài, có chấm đen trên bộ lông nhiều màu sắc.

  • 한 마리.
  • 깃털.
  • 사냥.
  • 이 날다.
  • 이 울다.
  • 을 잡다.
  • 은 매가 덮치면 죽은 듯이 있는 게 보통이다.
  • 사람들은 예전부터 매를 이용해 을 사냥해 왔다.
  • 아버지께서 을 드시고 싶은 모양이지만 시골에서도 고기를 구하기는 쉽지 않다.
  • 가: 엄마, 저 앞에 닭이 있어요.
   나: 저건 이란다. 닭과 생김새가 비슷하지만 꼬리가 더 길단다.

Đa truyền thông(2)

 • 꿩(장끼)

 • 꿩(까투리)


Tục ngữ - quán ngữ(3)

Tục ngữ 꿩 구워 먹은 소식

 1. (Tin nướng chim trĩ mà ăn), biệt tin én nhạn, bặt vô âm tín
  소식이 전혀 없음을 뜻하는 말.
  Hoàn toàn không có tin tức.
  • 나는 그녀에게 편지를 두 번이나 했지만 꿩 구워 먹은 소식이었다.

Tục ngữ 꿩 대신 닭

 1. (Gà thay chim trĩ), không có chó bắt mèo ăn cứt
  꼭 적당한 것이 없을 때 그와 비슷한 것으로 대신하는 경우를 뜻하는 말.
  Trường hợp không có đúng thứ cần thiết thì thay thế bằng thứ tương tự.
  • 내 몸에 꼭 맞진 않지만 꿩 대신 닭으로 일단 이거라도 입고 가야지.

Tục ngữ 꿩 먹고 알 먹는다[먹기]

 1. (Ăn chim trĩ và ăn luôn cả trứng), một công hai việc
  한 가지 일로 두 가지 이상의 이익을 보다.
  Được hai thứ lợi ích trở lên cho cùng một việc.
  • 신문의 낱말 퍼즐은 풀면서 몰랐던 것도 배우고, 또 푸짐한 상품을 받을 수도 있으니 그야말로 꿩 먹고 알 먹기이다.

 • 꿩 『鳥』 {a pheasant} (động vật học) gà lôi đỏ, gà lôi
 • a ring-necked[Chinese] pheasant(한국산)
  • ㆍ 수[암]꿩 a cock[hen] pheasant
  • ㆍ 꿩 사냥 {pheasant hunting}
  • ㆍ 한 쌍의 꿩 {a brace of pheasants}


꿩 『鳥』 a pheasant; a ring-necked[Chinese] pheasant(한국산).
수[암]~ a cock[hen] pheasant.
~ 사냥 pheasant hunting.
한 쌍의 ~ a brace of pheasants.

n. pheasant