vi phạm hợp đồng

Lĩnh vực: xây dựng
 breach of contract
 • sự vi phạm hợp đồng: breach of contract

 • hình phạt vi phạm hợp đồng
   penalty for breach of contact

   breach of contract
 • sự vi phạm hợp đồng: breach of contract
 • tiền bồi thường vi phạm hợp đồng: damages for breach of contract

 • người vi phạm hợp đồng
   infringer of contract
  sự vi phạm hợp đồng
   infringement of contract
  tiền phạt vi phạm hợp đồng
   contractual fine
  tiền phạt vi phạm hợp đồng
   penalty
  tố tụng do vi phạm hợp đồng gây nên
   ex contract


  vi phạm hợp đồng

  không thực hiện đúng và đủ những điều kí kết trong hợp đồng đối với đối phương. VPHĐ có thể là vi phạm toàn bộ hay vi phạm một phần. Vi phạm toàn bộ là nếu một bên kí kết hợp đồng từ chối một cách rõ ràng hay ngụ ý những nghĩa vụ của mình do hợp đồng quy định. Trong trường hợp này, bên bị vi phạm có quyền hoặc huỷ hợp đồng và từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình, hoặc đòi bồi thường thiệt hại, hoặc đòi bên vi phạm phải thực hiện thực sự. Vi phạm một phần là nếu một bên kí kết hợp đồng chỉ thực hiện một phần nghĩa vụ của mình do hợp đồng quy định. Trong trường hợp này bên bị vi phạm được phép từ chối toàn bộ hợp đồng hoặc chỉ được quyền đòi bồi thường thiệt hại tuỳ theo việc vi phạm đó là vi phạm điều khoản cơ bản hay chỉ là vi phạm điều khoản thứ yếu.


  là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thoả thuận giữa các bên hoặc theo quy định của Luật này.

  Nguồn: 36/2005/QH11