điếu cày

nd. Điếu hút thuốc lào làm bằng một ống tre hay nứa, không có xe.