liêm chính

- Trong sạch và ngay thẳng: Thực hiện cần kiệm liêm chính.ht. Trong sạch, ngay thẳng. Người liêm chính, không tư túi.