nước hàng

- Thứ nước có đường, màu nâu, để pha vào thịt kho cho thơm và đẹp.


nd. Nước màu

nước hàng

nước hàng
  • Brown sugary water