nghi trượng

 vật trang hoàng nơi công đường, cung thất, dinh thự, hay rước theo kiệu, võng khi vua, quan ngự giá; gồm có: tàn, lọng, cờ, quạt, binh khí. Thời phong kiến có các các bộ NT sơn son thếp vàng rất lộng lẫy; nhiều cung điện cổ, điện thờ, đình chùa vẫn còn lưu giữ được.hd. Vật trang hoàng bày nơi cung thất, dinh thự hay dũng khí các quan thời phong kiến đi đường, như tàn, cờ, quẹt v.v...