nhu yếu phẩm

- Vật cần dùng cho đời sống hằng ngày; Gạo, vải, muối, thuốc men là nhu yếu phẩm của nhân dân.


hd. Vật phẩm cần yếu cho đời sống. Gạo, vải là những nhu yếu phẩm.

nhu yếu phẩm

nhu yếu phẩm
  • Necessities, necessaries

 essential of life
 essentials of life
 necessaries
 necessities of life
 staple product

hàng nhu yếu phẩm
 wage goods
nhu yếu phẩm thông thường
 normal (necessary) goods
nhu yếu phẩm thường
 conventional necessary