quốc túy

- Đặc sắc về tinh thần và về vật chất vốn có của một dân tộc, và nói lên đức tính ưu việt của dân tộc ấy.hd. Cái tinh túy, đặc tính của văn hóa một dân tộc. Bảo tồn quốc túy.