tính năng

- d. Đặc điểm của một phương tiện chiến tranh về mặt tác dụng trong chiến đấu: Tính năng của pháo tự hành.hd. Những đặc điểm về khả năng, tác dụng của một vật. Tính năng của thép không rỉ.

tính năng

 • danh từ
  • feature
   • Các tính năng mới của một phần mềm máy tính : : The new features of a piece of software
   • Tính năng soạn thảo văn bản : : Text editing feature

 behaviour
 • tính năng kết cấu: behaviour (of structure)
 •  characteristics
 • đặc tính năng suất: performance characteristics
 •  facility
  Giải thích VN: Một khả năng của chương trình. Có nhiều trường hợp, chương trình có chứa cả những tính năng không có trong tài liệu. Liên quan đến vấn đề này là xu hướng bổ sung thật nhiều tính năng với ý định cạnh tranh, nên khi các nhà chế tạo nạp các chương trình có thêm tính năng này, sẽ làm chậm tốc độ hoạt động của chương trình và gây lộn xộn cho giao diện.
 • tính năng mở rộng địa chỉ: Address Extension Facility (AEF)
 •  feature
 • Nhóm tính năng (A, B, C, D): Feature Group (A, B, C, D) (FG)
 • macrô kiểm thử tính năng: feature test macro
 • nhóm tính năng: feature group
 • tính năng bị xóa: deleted feature
 • tính năng đồ họa trình diễn: Presentation Graphics Feature (PGF)
 • tính năng giảm thiểu đánh dấu: markup minimization feature
 • tính năng khóa phím: keylock feature
 • tính năng mới: new feature
 •  function
   property
 • tính năng thoát nước: drainage property
 •  quality
 • tính năng làm việc (của máy): running quality

 • bê tông tính năng cao
   high performance concrete
  các tính năng đầu cuối không cơ bản
   Non-basic-terminal capabilities (NBTC)
  chỉ số tính năng
   performance index
  chỉ số tính năng (để phân loại xăng máy bay)
   performance number
  dầu tính năng cao
   HD oil
  dầu tính năng cao
   heavy-duty oil
  đánh giá tính năng
   benchmark
  định tuyến nhiều tính năng
   High Performance Routing (HPR)
  đồ thị tính năng động cơ
   engine performance graph
  đường cong tính năng
   performance curve
  đường cong tính năng của quạt
   fan performance curve
  đường cong tính năng quy chuẩn
   typical performance curve
  giao diện dùng cho thiết bị nhỏ tính năng tăng cường
   Enhanced Small Device Interface (ESDI)
  loại tính năng
   functional category
  phép thử tính năng
   performance test
  sắc kí lỏng tính năng cao
   high performance liquid chromatography
  thí nghiệm tính năng
   performance test
  thử nghiệm tính năng
   performance test
  tính năng chống lão hóa
   ageing resistance
  tính năng công nghệ
   production properties
  tính năng của quạt
   fan performance
  tính năng đặt dấu chấm
   punctuation capability
  tính năng đàn hồi của đường
   elasticity of the track
  tính năng đàn hồi của nền ba-lát
   elasticity of the ballast