trình báo

- đgt. Báo cho người hoặc cấp có thẩm quyền về việc gì: trình báo vụ mất cắp trình báo hộ khẩu.


hdg. Báo cáo cho cơ quan chính quyền biết việc liên quan đến trật tự an ninh. Trình báo vụ mất trộm.

trình báo

trình báo
  • verb
    • to report