trường phổ thông đặc biệt dạy trẻ khiếm thị

trường phổ thông dành cho trẻ có tật thị giác (mù), có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo điều lệ nhà trường do Bộ Giáo dục ban hành. Học sinh được học văn hoá, phục hồi chức năng và học nghề theo chương trình riêng. Có hình thức trường nội trú và ngoại trú. Ở Việt Nam, cơ sở dạy trẻ mù đã có từ năm 1932 tại Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh). Hiện nay, đã có thêm một số trường cho trẻ mù ở vài địa phương khác, như Trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.