vượng khí

hd. Khí đất tốt, mang lại nhiều may mắn, theo địa lý thời trước.

Tầm nguyên Từ điển
Vượng Khí

Vương: hưng thịnh lên, Khí: khí.

Mới hay vượng khí tường môn. Nhị Độ Mai