viện trợ nhân đạo

sự giúp đỡ của các tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ hoặc của các tổ chức quốc tế cho một nước về tiền, vật tư, hàng hoá để giúp nhân dân nước này khắc phục những khó khăn khách quan (thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, trình độ phát triển kinh tế thấp, vv.). Khác với viện trợ phát triển, VTNĐ mang ý nghĩa nhân đạo, không có mục đích giúp nước nhận viện trợ phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.