xao nhãng

nđg. Quên đi, không để tâm vào công việc phải làm. Xao nhãng việc học hành.