yên giấc

nđg. Ngủ yên, ngủ say. Nằm không yên giấc.