điều ước bắc kinh 1860

 điều ước bất bình đẳng do Anh, Pháp kí với Trung Quốc sau Chiến tranh nha phiến lần thứ hai (1857 - 60). Theo điều ước, Trung Quốc phải: 1) Mở cửa khẩu Thiên Tân (Tianjin). 2) Bồi thường 8 triệu lạng bạc chiến phí cho Anh, Pháp. 3) Cắt nhượng ti Cửu Long [Jiulong; có thành phố Hồng Kông (Hongkong) tức Hương Cảng (Xianggang)] cho Anh. 4) Anh, Pháp được quyền mộ phu để khai thác thuộc địa. 5) Trả lại tài sản cho các nhà thờ Thiên Chúa giáo đã bị Trung Quốc tịch thu. Các giáo sĩ được mua đất xây cất nhà ở và phát tô. Với điều ước này, Trung Quốc bị mất thêm chủ quyền và ngày càng phụ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc.