góc chết

khoảng không gian không bị súng, pháo bắn đến dù tầm bắn vẫn thừa hoặc đủ. Độ lớn của GC phụ thuộc vào kết cấu và tính năng về kĩ thuật phóng của súng, pháo; vào đặc điểm địa hình; kích thước của vật che đỡ và cự li từ súng, pháo đến vật che đỡ. Đối với pháo binh, khi chọn trận địa bắn, phải chú ý bảo đảm các mục tiêu cần bắn không nằm trong GC.


góc chết

 dead angle
Giải thích VN: Là vị trí mà người lái không nhìn thấy được.