giòng

 haul
 haulage

giòng (tàu...)
 tow
giòng tàu
 hauling
người thầu dắt tàu, giòng tàu
 towage contractor
phí dắt tàu, giòng tàu
 towage
sự giòng tàu
 hauling
tàu giòng
 towboat