mê tín dị đoan

niềm tin vào sự tồn tại của những sức mạnh siêu nhiên như tin vào số mệnh, giấc mơ, điềm báo, phù thuỷ, bói toán, tướng số, vv. Mọi hiện tượng MTDĐ đều là tàn tích của những tín ngưỡng nguyên thuỷ gắn với trình độ nhận thức thấp kém của người xưa về những nguyên nhân của các hiện tượng xảy ra trong thế giới. MTDĐ gây nhiều tác hại đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bài trừ MTDĐ là một nhiệm vụ quan trọng của cuộc cách mạng tư tưởng và văn hoá.