thẩm mỹ

- Cảm biết cái đẹp.


hdg. Xét để biết cái đẹp. Khoa thẩm mỹ. Khiếu thẩm mỹ.

thẩm mỹ

thẩm mỹ
  • noun
    • taste, sense